preheader NTVO

MicroRNA-371a-3p geschikt als biomarker om een recidiefkiemceltumor van de testis te detecteren?

MicroRNA-371a-3p (miR371) behoort tot een cluster van microRNA’s die specifiek tot expressie komen in kiemceltumoren. Tijdens het ASCO GU Cancers Symposium 2023 presenteerde Lucia Nappi (Vancouver Prostate Centre – University of British Columbia, Canada) de resultaten van een onderzoek naar de geschiktheid van miR371 als biomarker voor het detecteren van een recidief van een kiemceltumor na een radicale ordidectomie.

MicroRNA’s zijn zeer kleine, niet-coderende RNA-fragmenten die bestaan uit slechts 20-23 nucleotiden. MicroRNA-371a-3p (miR371) behoort tot een cluster van microRNA’s die pathognomisch zijn voor kiemceltumoren. MiR371 komt tot expressie in seminomen en non-seminomen, maar niet in teratomen. Na een radicale resectie van de tumor daalt de hoeveelheid miR371 snel tot een niet detecteerbaar niveau.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat circulerend miR371 een geschikte biomarker is bij patiënten met een gemetastaseerde kiemceltumor anders dan een teratoom en bij patiënten met een kiemceltumor van de testis voorafgaand aan een orchidectomie. De huidige studie is opgezet om te onderzoeken of miR371 ook geschikt is als biomarker voor het detecteren van een recidief bij patiënten met een kiemceltumor van de testis die gemonitord worden na een radicale orchidectomie.

Methode

In deze studie werd gebruikgemaakt van bloedmonsters uit The Britisch Columbia Provincial Biobank, afkomstig van Canadese patiënten die gediagnostiseerd waren met een kiemceltumor van de testis (seminoom of non-seminoom) in stadium I en bij wie een radicale orchidectomie was verricht. De hoeveelheid miR371 werd gemeten in het plasma met behulp van RT-PCR en onderverdeeld in ‘positief’ en ‘negatief’. De onderzoekers waren geïnteresseerd in de volgende testeigenschappen: sensitiviteit, specificiteit, negatief voorspellende waarde (‘negative predictive value’, NPV), positief voorspellende waarde (‘positive predictive value’, PPV) en de oppervlakte onder de ROC-curve (‘area under the curve’, AUC). In een subgroep van patiënten bij wie bloedmonsters waren afgenomen binnen 3 maanden na de orchidectomie werd de correlatie onderzocht tussen de miR371-status en de recidiefvrije overleving (‘relapse-free survival’, RFS).

Resultaten

In totaal werden 101 patiënten met een kiemceltumor van de testis geïncludeerd (mediane follow-upduur: 41 maanden), van wie 35 patiënten (34,6%) een recidief ontwikkelden. Bij 22 van deze 35 patiënten (62,8%) was de miR371-status positief. Een positieve miR371-status werd mediaan 3 maanden (uitersten: 1-12) eerder waargenomen dan klinisch evidente ziekte. De specificiteit en PPV van miR371 waren 100% (95%-BI: 94,5-100). De sensitiviteit was 62,8% (95%-BI: 44,9-78,5), de NPV was 83,5% (95%-BI: 76,7-88,6) en de AUC was 0,81 (95%-BI: 0,71-0,91). Er waren geen fout-positieve uitslagen. Bij 68 patiënten waren bloedmonsters afgenomen binnen 3 maanden na de orchidectomie (mediane follow-upduur: 32 maanden), van wie 15 patiënten (22,1%) een recidief ontwikkelden. Bij 8 van deze 15 patiënten (53,3%) was de miR371-status positief. Deze patiënten hadden een statistisch significant kortere RFS dan patiënten met een negatieve miR371-status (mediaan: 3,5 maanden vs. niet bereikt; HR [95%-BI]: 16,9 [2,1-135,7]).

Conclusie

De resultaten van deze studie wijzen op een hoge specificiteit en PPV van miR371 als biomarker om een recidiefkiemceltumor van de testis te detecteren na een radicale ordidectomie. Uit vervolgonderzoek, waaronder de prospectieve SWOG S1823-studie, zal moeten blijken of miR371 als biomarker klinisch toepasbaar is.

Referentie

Nappi L, et al. Longitudinal evaluation of plasma miR371 to detect minimal residual disease and early relapse of germ cell tumors. Gepresenteerd tijdens ASCO GU 2023; abstract 407.

Spreker Lucia Nappi

Lucia Nappi

Lucia Nappi, MD, PhD, Vancouver Prostate Centre – University of British Columbia, Vancouver, Canada


Zie: Keyslides

Back to Top