preheader NTVO

headerASCO2014

Ramucirumab toegevoegd aan docetaxel verlengt de overleving bij patiënten met gevorderd refractair niet-kleincellig longcarcinoom

Resultaten van de fase III REVEL studie tonen aan dat het toevoegen van de nieuwe angiogeneseremmer, ramucirumab, aan standaard chemotherapie met docetaxel, resulteert in een significant langere overleving bij patiënten met stadium IV niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die recidiveerden na eerstelijnstherapie met platina bevattende chemotherapie.

Ramucirumab is een monoklonaal antilichaam dat specifiek gericht is tegen de VEGF- receptor 2 en zo de vorming van nieuwe bloedvaten inhibeert. In de REVEL studie evalueerde men de effectiviteit en de veiligheid van een combinatie van ramucirumab en docetaxel bij 1.253 patiënten met stadium IV NSCLC bij wie een initiële platina bevattende behandeling faalde. De patiënten in de studie werden 1 op 1 gerandomiseerd tussen een behandeling met docetaxel (75 mg/m2) in combinatie met ramucirumab (10 mg/kg) of placebo op dag 1 van 21-daagse cycli. Patiënten werden behandeld tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. Het primaire eindpunt van de REVEL studie was de totale overleving (‘overall survival’, OS) terwijl de secundaire eindpunten ondermeer progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) en de mate van respons (‘objective response rate’, ORR) omvatten.

Het toevoegen van ramucirumab resulteerde in een significant hogere effectiviteit van de behandeling. Zo bedroeg de ORR in de ramucirumab-arm 22,9% tegenover 13,6% bij patiënten in de placebo-arm (p<0,001). Daarnaast hadden patiënten die ramucirumab kregen 24% minder kans op ziekteprogressie dan patiënten die enkel docetaxel kregen (mediane PFS 4,5 maanden met ramucirumab + docetaxel versus 3,0 maanden met docetaxel + placebo; HR:0,762; p<0,0001). Daarnaast haalde REVEL zijn primaire eindpunt met een mediane OS van 10,5 maanden met ramucirumab + docetaxel versus 9,1 maanden met docetaxel + placebo (HR[95%BI]: 0,857[0,751-0,98]; p<0,0235). Dit overlevingsvoordeel met ramucirumab observeerde men onafhankelijk van de leeftijd van de patiënten en de histologie van de tumoren.

Het veiligheidsprofiel van de gecombineerde behandeling lag in lijn van wat men kan verwachten bij een combinatie van docetaxel met een anti-VEGFR middel. De meest voorkomende bijwerkingen waren neutropenie (34,9% versus 28,0%), febriele neutropenie (15,9% versus 10,0%), vermoeidheid (11,3% versus 8,1%), leukopenie (8,5% versus 7,6%) en hypertensie (5,4% versus 1,9%). De incidentie van fatale, behandelingsgerelateerde bijwerkingen was vergelijkbaar voor beide armen (5,4% versus 5,7%), evenals het percentage patiënten dat te maken kreeg met een pulmonaire bloeding (2,1% versus 1,6%).

Samengevat resulteert de toevoeging van ramucirumab aan standaard chemotherapie met docetaxel in een langere OS bij patiënten met gevorderd NSCLC die een recidief ondervinden na een eerstelijnsbehandeling met platina bevattende chemotherapie. Gezien de relatief beperkte successen met de huidige tweedelijnsbehandelingen is de uitbreiding van het behandelsarsenaal met ramucirumab voor deze patiëntengroep van meerwaarde.

Referentie

Perol M, Ciuleanu T-E, Arrieta O, et al. REVEL: A randomized, double-blind, phase III study of docetaxel (DOC) and ramucirumab (RAM; IMC-1121B) versus DOC and placebo (PL) in the second-line treatment of stage IV non-small cell lung cancer (NSCLC) following disease progression after one prior platinum-based therapy. Presented at ASCO 2014; Abstract LBA8006

 

Spreker Maurice Pérol

 Perol

Maurice Pérol, MD, PhD
Léon-Bérard Cancer Centre, Lyon, Frankrijk


Zie: Keyslides

Back to Top