Header nwslttr ASCO 2023 4

Neoadjuvante chemotherapie met dd-MVAC verbetert 5-jaarsoverleving bij niet-gemetastaseerde spierinvasieve blaaskanker

Het optimale regime van perioperatieve chemotherapie voor patiënten met niet-gemetastaseerde spierinvasieve blaaskanker is onderwerp van discussie. Eerder liet de VESPER-studie zien dat perioperatieve chemotherapie met methotrexaat, vinblastine, doxorubicine en cisplatine in een ‘dose-dense’-schema (dd-MVAC) in vergelijking met gemcitabine en cisplatine (GC) niet leidt tot een betere progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) na 3 jaar. In de neoadjuvante setting gaf chemotherapie met dd-MVAC daarentegen wél een voordeel in PFS na 3 jaar.1 Tijdens ASCO 2023 werden de resultaten van de definitieve analyse van de algehele en ziektespecifieke overleving na 5 jaar van deze fase III-studie gepresenteerd.2

De standaardbehandeling voor patiënten met spierinvasieve blaaskanker is een radicale cystectomie, maar deze operatie biedt slechts een 5-jaarsoverleving van ongeveer 50%. Om de overleving van patiënten met niet-gemetastaseerde spierinvasieve blaaskanker te vergroten, wordt sinds de jaren 80 neoadjuvante platina-bevattende chemotherapie aangeboden. Tot op heden is het onduidelijk wat het optimale chemotherapeutische regime is voor deze patiënten.

Studieopzet

VESPER is een multicentrische, gerandomiseerde fase III-studie die in de periode februari 2013-februari 2018 is uitgevoerd in 28 Franse ziekenhuizen. Patiënten met een primair spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas die niet eerder chemotherapie hadden gekregen vanwege spierinvasieve ziekte werden gerandomiseerd tussen 4 cycli van chemotherapie met GC (elke 3 weken) of 6 cycli van chemotherapie met dd-MVAC (elke 2 weken) voorafgaand aan een radicale cystectomie (neoadjuvante groep) of daarna (adjuvante groep). Neoadjuvante chemotherapie was voorbehouden aan patiënten in ziektestadium ≥cT2, N0 (lymfeklieren met een diameter ≤10 mm op CT-scan) en M0. Patiënten in ziektestadium >pT2 of pN+ en M0 kwamen in aanmerking voor adjuvante chemotherapie. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere algehele overleving (‘overall survival’, OS) en ziektespecifieke overleving (‘disease-specific survival’, DSS), geanalyseerd in de ‘intention-to-treat’(ITT)-populatie.

Resultaten

In totaal waren van 493 van de 500 gerandomiseerde patiënten gegevens beschikbaar voor de ITT-analyse, van wie 437 patiënten in de neoadjuvante groep (GC: n=219; dd-MVAC: n=218) en 56 patiënten in de adjuvante groep (GC: n=26; dd-MVAC: n=30). In de neoadjuvante groep kreeg 84% van de patiënten 4 cycli van GC en 60% van de patiënten 6 cycli van dd-MVAC; bij respectievelijk 90 en 91% van de patiënten in de dd-MVAC- en GC-arm werd een radicale cystectomie uitgevoerd. De mediane follow-upduur was 5 jaar en 3 maanden. In de totale ITT-populatie resulteerde chemotherapie met dd-MVAC in vergelijking met GC niet in een betere OS (64 vs. 56%; HR [95%-BI]: 0,77 [0,58-1,03]) na 5 jaar, maar wel in een betere DSS (72 vs. 59%; HR [95%-BI]: 0,63 [0,46-0,86]). In de neoadjuvante groep gaf chemotherapie met dd-MVAC in vergelijking met GC een voordeel in zowel OS (66 vs. 57%; HR [95%-BI]: 0,71 [0,52-0,97]) als DSS (75 vs. 60%; HR [95%-BI]: 0,56 [0,39-0,80]) na 5 jaar. Vanwege het kleine aantal patiënten (n=56) werden de resultaten van de overlevingsanalysen niet gerapporteerd voor de adjuvante groep.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (VESPER) blijkt dat perioperatieve chemotherapie met dd-MVAC in vergelijking met GC niet resulteert in een betere OS na 5 jaar, maar wel in een betere DSS, bij patiënten met niet-gemetastaseerde spierinvasieve blaaskanker. Neoadjuvante chemotherapie met dd-MVAC leidt daarentegen tot een voordeel in zowel OS als DSS na 5 jaar, vergeleken met GC.

Referenties

1. Pfister C, Gravis G, Fléchon A, et al. Dose-dense methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin or gemcitabine and cisplatin as perioperative chemotherapy for patients with nonmetastatic muscle-invasive bladder cancer: results of the GETUG-AFU V05 VESPER trial. J Clin Oncol 2022;40:2013-22.
2. Pfister C, et al. Multicenter randomized phase III trial of dose-dense methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin (dd-MVAC) or gemcitabine and cisplatin (GC) as perioperative chemotherapy for muscle-invasive bladder cancer (MIBC): overall survival (OS) data at 5 years in the GETUG/AFU V05 VESPER trial. Gepresenteerd tijdens ASCO 2023; abstract LBA4507.

Spreker Christian Pfister

Christian Pfister

Christian Pfister, MD, Rouen University Hospital, Rouen, Frankrijk


Zie: Keyslides

Back to Top