Header nwslttr ESMO 2023

Verbeterde progressievrije overleving met sotorasib plus panitumumab bij KRASG12C-gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Colorectaal carcinoom is één van de meest voorkomende kankersoorten met wereldwijd meer dan 2 miljoen diagnoses per jaar.1 Slechts 14% van de patiënten die gediagnosticeerd worden met gemetastaseerd colorectaal carcinoom is na 5 jaar nog in leven.1 Een veel voorkomende oncogene mutatie daarbij is de KRASG12C-mutatie, die geassocieerd is met een kortere progressievrije overleving en algehele overleving dan andere oncogene mutaties.2 Hierdoor bestaat een grote behoefte aan effectievere behandelingen voor KRASG12C-gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom. In de CodeBreaK 300-studie is onderzocht of de combinatie van sotorasib en panitumumab bij KRASG12C-gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom tot betere ziekte-uitkomsten leidt dan de zorgstandaard. Filippo Pietrantonio (National Cancer Institute Fondazione IRCCS, Milaan, Italië) presenteerde de eerste resultaten van de CodeBreaK 300-studie tijdens ESMO 2023.3

Sotorasib is een irreversibele remmer van KRASG12C en wordt ingezet bij de behandeling van KRASG12C-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. Panitumumab is een monoklonaal anti-EGFR-antilichaam dat als onderdeel van een combinatietherapie of als monotherapie na het falen van chemotherapie kan worden gebruikt voor de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC). In de fase III-studie CodeBreak 300 werd onderzocht hoe werkzaam de combinatiebehandeling met sotorasib en panitumumab is bij patiënten met chemorefractair KRASG12C-gemuteerd mCRC ten opzichte van de zorgstandaard.

Studieopzet

In de internationale, ‘open label’, gerandomiseerde fase III-studie CodeBreak 300 werden patiënten met chemorefractair KRASG12C-gemuteerd mCRC 1:1:1 gerandomiseerd tussen dagelijks 960 mg sotorasib plus 6 mg/kg panitumumab (soto960+pani-groep; n=53), dagelijks 240 mg sotorasib plus 6 mg/kg panitumumab (soto240+pani-groep; n=53) of de door de onderzoekers geselecteerde zorgstandaard, bestaande uit TAS-102 of regorafenib (controlegroep; n=54). De primaire uitkomstmaat was de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS), volgens RECIST 1.1 beoordeeld door een geblindeerde onafhankelijke beoordelingscommissie. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren het objectieve responspercentage (‘objective response rate’, ORR), de responsduur (‘duration of response’, DOR) en de mate van ziektecontrole (‘disease control rate’, DCR). Daarnaast werd tevens de veiligheid van de behandelingen beoordeeld.

Resultaten

Vergeleken met de controlegroep werd zowel in de soto960+pani- als de soto240+pani-groep een statistisch significant langere PFS gezien dan in de controlegroep (HR [95%-BI]: 0,49 [0,30-0,80] bij soto960+pani; HR [95%-BI]: 0,58 [0,36-0,93] bij soto240+pani). Het ORR was 26,4% (95%-BI: 15,3-40,3) in de soto960+pani-groep, 5,7% (95%-BI: 1,2-15,7) in de soto240+pani-groep en 0% (95%-BI: 0,0-6,6) in de controlegroep. In de controlegroep werd geen respons waargenomen. In de soto960+pani-groep was de DOR 4,4 maanden (bereik: 1,9-6,0), terwijl de mediane DOR in de soto240+pani-groep niet werd bereikt (bereik: 1,8-3,8). De DCR was 71,7 (95%-BI: 57,7-83,2), 67,9% (95%-BI: 53,7-80,1) en 46,3% (95%-BI: 32,6-60,4) in respectievelijk de soto960+pani-, soto240+pani- en controlegroep. Gegevens over de algehele overleving zijn nog niet beschikbaar. Veelvoorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad ≥3 waren acneïforme dermatitis (11,3%), hypomagnesiëmie (5,7%) en huiduitslag (5,7%) in de soto960+pani-groep, hypomagnesiëmie (7,5%) en diarree (5,7%) in de soto240+pani-groep en neutropenie (23,5%), anemie (5,9%) en hypertensie (5,9%) in de controlegroep. Er werden geen behandelingsgerelateerde bijwerkingen met een dodelijke afloop gezien.

Conclusie

Uit de internationale, ‘open label’, gerandomiseerde fase III-studie CodeBreak 300 is gebleken dat de combinatie van de KRASG12C-remmer sotorasib met het anti-EGFR-antilichaam panitumumab tot een langere PFS leidt dan de zorgstandaard bij patiënten met chemorefractair mCRC. Deze combinatiebehandeling werd goed verdragen, aangezien hier meer minder bijwerkingen van graad ≥3 plaatsvonden dan bij de controlebehandeling.

Referenties

1. Leowattana W, Leowattana P, Leowattana T. Systemic treatment for metastatic colorectal cancer. World J Gastroenterol 2023;29:1569-88.
2. Chida K, Kotani D, Masuishi T, et al. The prognostic impact of KRAS G12C mutation in patients with metastatic colorectal cancer: a multicenter retrospective observational study. Oncologist 2021;26:845-53.
3. Pietrantonio F, et al. Sotorasib plus panitumumab versus standard-of-care for chemorefractory KRAS G12C-mutated metastatic colorectal cancer (mCRC): CodeBreak 300 phase III study. Gepresenteerd tijdens ESMO 2023; abstract LBA10.

Spreker Filippo Pietrantonio

Filippo Pietrantonio

Dr. Filippo Pietrantonio, National Cancer Institute Fondazione IRCCS, Milaan, Italië


Zie: Keyslides

Back to Top