preheader NTVO

header ASCO2016 website

De PD-L1 checkpoint remmer atezolizumab geeft mediane overleving van 14,8 maanden bij patiënten met onbehandelde, gevorderde blaaskanker die niet in aanmerking komen voor cisplatine

Op dit ogenblik vormt cisplatine de enige levensverlengende therapie bij patiënten met gevorderde blaaskanker met een mediane overleving van 12 tot 15 maanden. De helft van de patiënten komt echter niet in aanmerking voor deze behandeling (omwille van leeftijd, co-morbiditeiten, etc). Voor hen bestaat er momenteel geen standaardbehandeling. Data van een niet-gerandomiseerde fase II studie tonen nu aan dat de PD-L1 remmer atezolizumab een respons induceert bij ongeveer een kwart van deze patiënten en geassocieerd is met een mediane totale overleving (‘overall survival’, OS) van 14,8 maanden. Bij deze patiënten leiden op carboplatine-gebaseerde chemotherapieregimes normaliter tot een mediane OS van ongeveer 10 maanden.

In de gepresenteerde studie werden 119 patiënten met gevorderde blaaskanker die niet eerder chemotherapie kregen in de gemetastaseerde setting en die niet in aanmerking kwamen voor cisplatine (in verband met nierinsufficiëntie, gehoorproblemen, perifere neuropathie, ECOG performance status van 2 of meer) behandeld met atezolizumab (1200 mg IV q3w tot ziekteprogressie). Het primaire eindpunt van de studie was de totale bevestigde respons (‘confirmed objective response rate’, ORR). De mediane leeftijd van patiënten in de studie bedroeg 73 jaar en 20% van hen was ouder dan 80 jaar. In totaal was 18% van de patiënten eerder behandeld met systemische therapie en 10% eerder met radiotherapie. Verder stelde men bij 66% van de patiënten viscerale metastasen vast, had 71% een creatinineklaring van minder dan 60 mL/min, had 13% gehoorstoornissen en had 6% reeds eerder last gehad van perifere neuropathie (graad 2 of hoger).

Bij 1 patiënt op de 4 stelde men een respons vast met atezolizumab (ORR 24%). Uit een analyse van de respons gerelateerd aan de expressie van PD-L1 op tumor-infiltrerende immuuncellen bleek dat de ORR vergelijkbaar was bij patiënten met een hoge en een lage PD-L1 expressie. De langst durende respons in de studie was 18 maanden en bij 21 van de 28 patiënten met een respons was de respons nog aanhoudend op het moment van de analyse. De mediane OS in de studie bedroeg 14,8 maanden.

Over het algemeen werd atezolizumab doorgaans goed verdragen. Ernstige bijwerkingen traden op bij 10-15% van de patiënten. De meest voorkomende bijwerkingen waren hypothyreoïdie, een verstoorde leverfunctie, huiduitslag en diarree. Bij 6% van de patiënten diende de behandeling gestaakt te worden vanwege toxiciteit (meestal van graad 1-2, en 1 patiënt met graad 5 - sepsis); in totaal leidden bijwerkingen bij 35% tot een tijdelijke behandelingsinterruptie. Op basis van eerdere studies (inclusief real-life) is dit percentage bij cisplatine doorgaans rond 20%, aldus Dr. Arjun Vasant Balar.

Samengevat toont deze studie aan dat atezolizumab mogelijk een effectieve optie is voor patiënten met gevorderde blaaskanker die niet in aanmerking komen voor cisplatine. Voor deze groep patiënten zijn er momenteel weinig therapeutische opties voorhanden. Een validatie van deze bevindingen in een gerandomiseerde studie is echter nodig, besloot de spreker zijn lezing.

Referentie

Balar AV, Galsky M, Loriot Y, et al. Atezolizumab (atezo) as first-line (1L) therapy in cisplatin-ineligible locally advanced/metastatic urothelial carcinoma (mUC): Primary analysis of IMvigor210 cohort 1. J Clin oncol 2016; 34(Suppl): Abstract LBA4500.

Spreker Arjun Balar

 Balar

Arjun V. Balar, MD,
medical oncologist,
NYU Perlmutter Cancer Center, New York, USA


Zie: Keyslides

Back to Top