preheader NTVO

Adjuvante therapie met osimertinib leidt tot een significante vermindering van CZS-recidieven bij patiënten met gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC

Om een ​​beter begrip te krijgen van de invloed van osimertinib op recidieven in het centraal zenuwstelsel (CZS) bij patiënten met gereseceerde EGFR-gemuteerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), presenteerde Tsuboi et al. een analyse van de recidiefpatronen en ziektevrije overleving in de ADAURA-studie. Adjuvante osimertinib liet een vermindering van 82% zien van het risico op CZS-recidieven of overlijden. Bovendien was het ontstaan van recidieven in het CZS minder waarschijnlijk met osimertinib vergeleken met de placebogroep, met een voorwaardelijke kans van minder dan 1% na 18 maanden osimertinib.

Introductie

Bij niet-kleincellige longkanker (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC) komen recidieven van het centrale zenuwstelsel (CZS) vaak voor, wat gepaard gaat met een slechte prognose. In de gereseceerde EGFR-gemuteerde NSCLC-setting is de impact van de behandeling op plaatsen van recidief, inclusief het CZS, daarom een ​​belangrijke overweging. Osimertinib is een EGFR-TKI van de derde generatie die een significante en klinisch betekenisvolle verbetering in ziektevrije overleving (‘disease free survival’, DFS) versus placebo liet zien (HR [99,12% BI]: 0,20 [0,14-0,30]; p<0,0001) in gereseceerd stadium IB-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC. Tijdens ESMO 2020 werd een analyse van recidiefpatronen en CZS DFS gepresenteerd.

In de ADAURA-studie werden 682 patiënten met volledig gereseceerd stadium IB-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC, met of zonder adjuvante chemotherapie, gerandomiseerd verdeeld (1:1) tussen eenmaal daags 80 mg osimertinib of een placebo. De eindpunten van de studie bedroegen het ontstaan van recidieven, het stopzetten van de behandeling of het naleven van de behandeling voor 3 jaar. Een MRI- of CT-scan van de hersenen was verplicht bij aanvang, hetzij vóór de operatie, hetzij bij inschrijving, maar was niet vereist bij afwezigheid van symptomen. Patiëntkenmerken bij aanvang waren goed gebalanceerd tussen beide behandelarmen.

Resultaten

Over het algemeen hadden patiënten die met osimertinib werden behandeld minder recidieven in vergelijking met de placebogroep (11% versus 46%). Bovendien had in de osimertinib-arm de meerderheid van de patiënten met recidief meestal een lokaal of regionaal recidief, waarbij slechts 38% van de patiënten een gemetastaseerd recidief had, vergeleken met 61% van de patiënten in de placebo-arm. De meest voorkomende plaatsen van recidief waren in beide behandelarmen de longen, lymfeklieren en CZS. Na een mediane follow-up van 22 maanden hadden 45 patiënten CZS DFS-voorvallen (gedefinieerd als terugval van de CZS-ziekte of overlijden zonder enige terugkeer van de CZS-ziekte); 6 in de osimertinib-arm en 39 in de placebo-arm. De mediane CZS DFS werd niet bereikt met osimertinib versus 48,2 maanden met placebo (HR [95% BI]: 0,18 [0,10-0,33]; p<0,0001). Na 24 maanden was de kans op ziektevrije overleving van het CZS 98% voor patiënten behandeld met osimertinib, vergeleken met 85% voor patiënten behandeld met placebo. Er dient echter rekening gehouden te worden met het gegeven dat deze data voor slechts 7% matuur zijn. De geschatte kans op het waarnemen van een recidief van het CZS (in afwezigheid van een niet-recidief van het CZS of overlijden) na 18 maanden was minder dan 1% voor patiënten die met osimertinib werden behandeld, vergeleken met 9% voor patiënten in de placebo-arm. Ten slotte was de cumulatieve incidentie van CZS-recidief consistent lager in de osimertinib-arm dan in de placebo-arm.

Conclusies

Uit de ADAURA-studie bleek dat adjuvante osimertinib een significante en klinisch betekenisvolle verbetering in ziektevrije overleving liet zien bij patiënten met stadium IB-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC. Patiënten die osimertinib kregen, hadden minder lokale/regionale en verre recidieven dan degenen die placebo kregen, met een lagere incidentie van gemetastaseerde ziekte bij die patiënten met recidief, waaronder minder voorvallen van het CZS. Adjuvante osimertinib liet een vermindering van 82% zien van het risico op CZS-recidieven  of overlijden. Ten slotte waren CZS-recidieven minder waarschijnlijk met osimertinib vergeleken met een placebo, met een voorwaardelijke kans van minder dan 1% na 18 maanden met osimertinib. Het verminderde risico op lokaal en distant recidief en verbeterde CZS DFS maakt adjuvante osimertinib een zeer effectieve behandeling voor patiënten met stadium IB-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC na volledige tumorresectie.

Referentie

Tsuboi M, Wu Y, He J, et al. Osimertinib adjuvant therapy in patients (pts) with resected EGFR mutated (EGFRm) NSCLC (ADAURA): Central nervous system (CNS) disease recurrence. Gepresenteerd tijdens ESMO 2020; Abstract LBA1.

Spreker Masahiro Tsuboi

Masahiro Tsuboi

Dr. Masahiro Tsuboi, National Cancer Centre Hospital East, Kashiwa, Japan

 

Zie: Keyslides

Back to Top