preheader NTVO

Debulking in aanvulling op systemische therapie biedt geen overlevingsvoordeel bij darmkanker met metastasen in meerdere organen

De overleving van patiënten met uitgezaaide darmkanker die systemisch worden behandeld is ongeveer 30 maanden. Innovatieve lokale behandelingen zijn in opkomst, maar de toegevoegde waarde hiervan is niet geheel duidelijk. De fase III-studie ORCHESTRA, waarvan internist-oncoloog Elske Gootjes (Radboudumc, Nijmegen) de resultaten heeft gepresenteerd tijdens ASCO 2024, laat zien dat debulking in aanvulling op palliatieve systemische therapie in de eerstelijnssetting niet leidt tot een betere overleving van patiënten met darmkanker en metastasen in meerdere organen.

Lokale therapie gericht op metastasen wordt steeds vaker besproken als onderdeel van het behandelplan bij patiënten met uitgezaaide darmkanker. Bij geselecteerde patiënten met oligometastasen maakt deze lokale therapie zelfs deel uit van de standaardbehandeling. Tot op heden is er echter geen direct bewijs dat lokale therapie gericht op metastasen in aanvulling op palliatieve systemische therapie zinvol is bij patiënten met metastasen in meerdere organen. Dit werd nader onderzocht in de ORCHESTRA-studie.1

Studieopzet

ORCHESTRA is een gerandomiseerde fase III-studie die is uitgevoerd in 28 ziekenhuizen in Nederland en het VK. Patiënten met uitgezaaide darmkanker en metastasen in ten minste 2 verschillenden organen kwamen in aanmerking voor deelname als zij: (a) >1 extrahepatische metastase; (b) >5 levermetastasen verdeeld over meerdere leverkwabben; óf (c) positieve lymfeklieren para-aortaal of langs de truncus coeliacus, of bijniermetastasen, of pleurale of peritoneale carcinomatose hadden. Daarnaast moest ten minste 80% van de metastasen verwijderd kunnen worden middels chirurgische resectie, radiotherapie en/of thermische ablatie bij aanvang van de palliatieve systemische therapie in de eerstelijnssetting. Alle patiënten kregen initieel 3 CAPOX-kuren of 4 FOLFOX-kuren met of zonder bevacizumab. Vervolgens werden patiënten zonder ziekteprogressie 1:1 gerandomiseerd tussen debulking gevolgd door voortzetting van de systemische therapie (interventiegroep) of alleen voortzetting van de systemische therapie (controlegroep). De primaire uitkomstmaat was de algehele overleving (‘overall survival’, OS). Een van de belangrijke secundaire uitkomstmaten was de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS).

Resultaten

In de periode mei 2013-mei 2023 werden 454 patiënten geïncludeerd, van wie 382 patiënten (mediane leeftijd: 64 jaar; 32% vrouw) werden gerandomiseerd tussen de controlegroep (n=192) of de interventiegroep (n=190). Na een mediane follow-upduur van 32,3 maanden werd er geen verschil in OS gevonden tussen de controle- en interventiegroep (mediaan: 27,5 vs. 30,0 maanden; HR [95%-BI]: 0,88 [0,70-1,10]). Ook de PFS verschilde niet tussen beide groepen (mediaan: 10,4 vs.10,5 maanden; HR [95%-BI]: 0,83 [0,67-1,02]). Soortgelijke resultaten voor OS werden gevonden in de subgroep van patiënten met alleen lever- en longmetastasen (mediaan: 28,7 vs. 30,2 maanden; HR: 0,79; p=0,18) en de subgroep van patiënten met peritoneale metastasen (mediaan: 26,9 vs. 24,3 maanden; HR: 1,11; p=0,61). Verder werd er geen statistisch significant verschil in OS waargenomen tussen patiënten in de controlegroep en patiënten in de interventiegroep bij wie 80-100% (mediaan: 28,8 vs. 37,0 maanden; HR: 0,83, p=0,25) of 100% (mediaan: 28,8 vs. 35,3 maanden; HR: 0,80, p=0,17) van de metastasen verwijderd kon worden.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (ORCHESTRA) blijkt dat debulking in aanvulling op palliatieve systemische therapie in de eerstelijnssetting niet leidt tot een betere overleving van patiënten met darmkanker en metastasen in meerdere organen. Volgens de onderzoekers moet de rol van lokale therapie gericht op metastasen in aanvulling op palliatieve systemische therapie bij deze patiëntengroep nader overwogen worden.

Referentie

1. Gootjes EC, et al. Primary outcome analysis of the ORCHESTRA trial: a randomized phase III trial of additional tumor debulking to first-line palliative systemic therapy for patients with multiorgan metastatic colorectal cancer. Gepresenteerd tijdens ASCO 2024; abstract LBA3502.

Spreker Elske Gootjes

Dr. Elske Gootjes, Radboudumc, Nijmegen

Zie: Key slides

Back to Top