preheader NTVO

Header website

Behoud van kwaliteit van leven bij patiënten met HR+ en HER2- gevorderde borstkanker behandeld met ribociclib in combinatie met fulvestrant

De MONALEESA-3-studie heeft aangetoond dat ribociclib in combinatie met fulvestrant resulteert in een significante verbetering in progressievrije overleving in vergelijking met placebo plus fulvestrant bij patiënten met hormoonreceptorpositieve (HR+), HER2-negatieve gevorderde borstkanker die geen of maximaal 1 eerdere endocriene behandeling hadden ondergaan voor hun gevorderde ziekte. Tijdens de ESMO 2018 worden de patiëntgerapporteerde uitkomsten van deze studie gepresenteerd.

In de fase III, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde MONALEESA-3-studie werden 726 patiënten gerandomiseerd (2:1) tussen de ribociclib-groep (600 mg/dag, 3 weken op/1 week af) of de placebogroep. Beide groepen kregen daarnaast 500 mg fulvestrant. De mediane PFS bij patiënten behandeld met ribociclib was 20,5 maanden versus 12,8 maanden in de controle-arm (HR [95%-BI]: 0,593 [0,480-0,732]; p<0,0001).1

In de studie gepresenteerd tijdens ESMO 2018 werd de tijd tot een 10% verslechtering ten opzichte van baseline (TTD ≥10%) in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (‘health-related quality of life’, HRQoL) tussen beide behandelarmen vergeleken. Hiervoor werd de ‘global health status/quality of life’, GHS/QoL-score uit de EORTC QLQ-C30-vragenlijst gebruikt.

De compliance-scores waren hoog (meer dan 90% op baseline).2 De mediane TTD ≥10% in de GHS/QLS-score werd niet bereikt in de ribociclib-arm (95%-BI 22,1-NB) versus 19,4 maanden in de placeboarm (95%-BI: 16,6-NB) met een HR van 0,80 (95%-BI 0,60-1,05). De gemiddelde GHS/QoL-score werd behouden of verbeterde tijdens elke behandelcyclus in beide armen. De gemiddelde verandering ten opzichte van baseline tot cyclus 19 was voor de combinatie ribociclib + fulvestrant 3,6-4,9 en voor placebo + fulvestrant 1,3-4,3. Aan het einde van de behandeling verslechterde de HRQoL met een gemiddelde verandering ten opzichte van het bezoek voor het einde van de behandeling van -5,4 punten (1,7-9,1; p=0,004) in de ribociclib-arm (n=149) versus -4,3 punten (0,4-8,2; p=0,032) in de placeboarm (n=84).

Concluderend kan worden gesteld dat naast verlenging van de PFS, de kwaliteit van leven wordt behouden bij patiënten met hormoonreceptorpositieve (HR+), HER2-negatieve gevorderde borstkanker tijdens behandeling met ribociclib en fulvestrant. De kwaliteit van leven verslechterde echter wanneer de behandeling werd gestaakt in zowel de ribociclib-arm als de placeboarm. Deze resultaten onderstrepen het belang van het vertragen van ziekteprogressie om de kwaliteit van leven bij patiënten te behouden.

Referenties

1 Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III randomized study of ribociclib and fulvestrant in hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol 2018;36:2465-72.
2 Fasching PA, Esteva FJ, Pivot X, et al. Patient-reported outcomes (PROs) in advanced breast cancer (ABC) treated with ribociclib + fulvestrant: results from MONALEESA-3. Gepresenteerd tijdens ESMO 2018; Abstract 290O.

Spreker Peter Fasching

 Fasching

Prof. Peter Fasching, MD
Universitätsklinik Erlangen, Erlangen, Duitsland


Zie: Keyslides

Back to Top