Header nwslttr ASCO 2023 3

Toevoeging van ribociclib aan hormoontherapie leidt tot langere overleving zonder invasieve en gemetastaseerde ziekte bij HR+/HER2‒ vroege borstkanker

Eerder is aangetoond dat toevoeging van ribociclib aan hormoontherapie de overleving verlengt bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker.1 Of deze combinatie ook werkzaam is in een vroeg stadium van borstkanker werd onderzocht in de NATALEE-studie. Tijdens ASCO 2023 werden de resultaten van een vooraf gespecificeerde interim-analyse van NATALEE gepresenteerd, waarin onder andere was gekeken naar de overleving zonder invasieve en gemetastaseerde ziekte.2

Behandeling met ribociclib en hormoontherapie leidt tot een statistisch significante verlenging van de overleving bij pre- en postmenopauzale patiënten met HR+/HER‒ gemetastaseerde borstkanker.1 In een fase III-studie (NATALEE) werd onderzocht of behandeling met ribociclib en hormoontherapie ook tot betere uitkomsten leidt bij patiënten met vroege borstkanker.

Methoden

NATALEE is een internationale gerandomiseerde fase III-studie waarin mannen en pre- of postmenopauzale vrouwen met HR+/HER2‒ vroege borstkanker in stadium II of III en een risico op een recidief werden geïncludeerd, onder wie patiënten zonder lymfekliermetastasen. Deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd tussen behandeling met ribociclib (400 mg/dag gedurende 3 weken, waarna 1 week geen behandeling gedurende 3 jaar) en hormoontherapie (2,5 mg/dag letrozol of 1 mg/dag anastrozol gedurende ≥5 jaar) of alleen hormoontherapie. Alle patiënten kregen daarnaast goserelin. Eerdere (neo)adjuvante hormoontherapie was toegestaan, mits deze behandeling 12 maanden of korter vóór de randomisatie was gestart. De primaire uitkomstmaat was overleving zonder invasieve ziekte (‘invasive disease-free survival’, iDFS), gebaseerd op de STEEP-criteria. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere overleving zonder ziekte op afstand (‘distant disease-free survival’, dDFS), algehele overleving (‘overall survival’, OS) en de veiligheid van de beide behandelingen.

Resultaten

In totaal werden 5.101 patiënten gerandomiseerd (mediane leeftijd; 52 jaar), van wie 2.549 patiënten werden behandeld met met ribociclib en hormoontherapie en 2.552 patiënten alleen hormoontherapie kregen. De mediane follow-upduur was 34 maanden en de minimale follow-upduur bedroeg 21 maanden. Behandeling met ribociclib en hormoontherapie resulteerde in een langere iDFS dan hormoontherapie alleen (HR [95%-BI]: 0,748 [0,618-0,906]), met een 3-jaars-iDFS van respectievelijk 90,4 en 87,1%. Dit voordeel in iDFS werd gevonden in alle subgroepen. Behandeling met ribociclib en hormoontherapie leidde ook tot een langere dDFS (HR [95%-BI]: 0,739 [0,603-0,905]), maar niet tot een langere OS (HR [95%-BI]: 0,759 [0,539-1,068]). Er werden geen nieuwe aan de behandeling gerelateerde veiligheidssignalen waargenomen.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (NATALEE) blijkt dat toevoeging van ribociclib aan hormoontherapie leidt tot een klinisch relevante verbetering van de iDFS en dDFS bij patiënten met HR+/HER2‒ vroege borstkanker, met een acceptabel bijwerkingenprofiel.

Referenties

1. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. Overall survival with ribociclib plus letrozole in advanced breast cancer. N Engl J Med 2022;386:942-50.
2. Slamon DJ, et al. Ribociclib and endocrine therapy as adjuvant treatment in patients with HR+/HER2− early breast cancer: primary results from the phase III NATALEE trial. Gepresenteerd tijdens ASCO 2023; abstract LBA500.

Spreker Dennis Slamon

Dennis Slamon

Prof. Dennis Slamon, MD, David Geffen School of Medicine at University of California Los Angeles, Los Angeles, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top