preheader NTVO

Combinatie van nivolumab en cabozantinib ook op langere termijn effectiever dan sunitinib bij gevorderd niercelcarcinoom

In de CheckMate 9ER-studie werd eerder gezien dat nivolumab plus cabozantinib een betere effectiviteit vertoonde dan sunitinib bij patiënten met onbehandeld, heldercellig, gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom. Tijdens het ASCO GU Cancers Symposium 2023 werden bijgewerkte resultaten uit deze fase III-studie gepresenteerd na een mediane follow-upduur van 44,0 maanden. Bovendien was een subgroepanalyse uitgevoerd bij patiënten in verschillende IMDC-risicocategorieën en bij patiënten die 2 jaar waren behandeld met nivolumab.

Methode

In de CheckMate 9ER-studie werden niet eerder behandelde patiënten met gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom (‘renal cell carcinoma’, RCC) geïncludeerd. Na stratificatie op basis van IMDC-risicoscore en tumor-PD-L1-expressie, werden zij 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met nivolumab plus cabozantinib (nivo+cabo), of sunitinib (sun), tot aan ziekteprogressie, onacceptabele toxiciteit of het voltooien van 2 jaar nivolumab-behandeling. Er werden patiënten uit elke IMDC-risicogroep toegelaten. Het primaire studie-eindpunt was de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS), bepaald door een onafhankelijke geblindeerde beoordelingscommissie. Secundaire resultaten waren algehele overleving (‘overall survival’, OS), het objectieve responspercentage (‘objective response rate’, ORR) en het bijwerkingenprofiel.

Resultaten

In totaal werden 323 patiënten gerandomiseerd naar nivo+cabo en 328 naar sun. Na een mediane follow-up van 44,0 maanden was de mediane PFS tweemaal zo lang met nivo+cabo dan met sub; namelijk 16,6 maanden versus 8,4 maanden (HR [95%-BI]: 0,70 [0,56-0,87]). Ook de mediane OS bleek significant langer met nivo+cabo; deze was 49,5 maanden versus 35,5 maanden met sun (HR [95%-BI]: 0,70 [0,56-0,87]). Dit vertaalde zich in een 30% lagere kans op overlijden in de nivo-cabo-arm. Volgens de subgroepanalyses van IMDC-risicogroepen bleek het voordeel van nivo+cabo het meest uitgesproken bij patiënten met een intermediair of hoogrisico ziekte. Tevens was de ORR hoger met nivo+cabo (55,7%) versus sun (28,4%). In totaal bereikte respectievelijk 12,4% en 5,2% van hen een complete respons. De mediane tijd tot het behalen van een respons was 2,8 maanden met nivo+cabo en 4,2 maanden met sun. Deze respons hield aan gedurende een mediane periode van respectievelijk 23,1 en 15,2 maanden. Van de 115 patiënten in de nivo+cabo-arm voltooide 36% van de patiënten die origineel in deze arm waren geplaatst de volledige 2 jaar nivolumab-behandeling. Daarna zette 88% van de patiënten de behandeling met cabozantinib voort. De tijd tot een volgende behandeling of overlijden (afhankelijk van wat eerder gebeurde) was mediaan 20,6 maanden.

Conclusie

Na een mediane follow-upduur van 44,0 maanden vertoonde de combinatie van nivo+cabo een superieure effectiviteit bij RCC-patiënten ten opzichte van sunitinib. Deze respons hield bovendien aan over een langere periode. De mediane OS met nivo+cabo was met 11,8 maanden toegenomen sinds de eerdere data-cutoff. Daarnaast hield de ORR met nivo+cabo aan en werden hogere responspercentages gezien ten opzichte van sunitinib, onafhankelijk van de IMDC-risicogroep. In deze bijgewerkte analyse werden geen nieuwe veiligheidssignalen gezien. Deze resultaten ondersteunen de toepassing van nivolumab plus cabozantinib als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd RCC.

Referentie

Burotto M, et al. Nivolumab plus cabozantinib vs sunitinib for first-line treatment of advanced renal cell carcinoma (aRCC): 3-year follow-up from the phase 3 CheckMate 9ER trial. Gepresenteerd tijdens ASCO GU 2023; abstract 603.

Spreker Mauricio Burotto

Mauricio Burotto

Mauricio Burotto, MD, Bradford Hill Clinical Research Center, Santiago, Chili


Zie: Keyslides

Back to Top