preheader NTVO

Vergelijking tussen nieuwe androgeenreceptorantagonisten bij nmCRPC op basis van ‘real world’-data

Uit de ARAMIS-trial is gebleken dat behandeling met darolutamide leidt tot een langere metastasevrije overleving dan placebo bij patiënten met niet-gemetastaseerde castratie-resistente prostaatkanker (‘non-metastatic castration-resistant prostate cancer’, nmCRPC). Onduidelijk is echter hoe de werkzaamheid en veiligheid van darolutamide zich verhouden tot die van andere androgeenreceptorantagonisten van de tweede generatie, zoals enzalutamide en apalutamide. De DEAR-studie is de eerste studie waarin het gebruik van darolutamide, enzalutamide en apalutamide wordt vergeleken bij patiënten met nmCRPC op basis van ‘real world’-data.

Androgeenreceptorantagonisten van de tweedegeneratie zijn de voorkeursbehandeling voor patiënten met nmCRPC. Bijwerkingen zijn een reden om de behandeling met een androgreenreceptorantagonist vroegtijdig te stoppen. Therapietrouw is echter van groot belang om progressie naar gemetastaseerde ziekte te vertragen en kwaliteit van leven te behouden.

Methode

De DEAR-studie is een retrospectief dossieronderzoek, gebaseerd op epd’s uit het ‘Precision Point Specialty’-netwerk van Amerikaanse urologiepraktijken. Alleen de dossiers van patiënten met nmCRPC die in de periode augustus 2019-maart 2022 voor het eerst waren gestart met de behandeling met darolutamide, enzalutamide of apalutamide werden beoordeeld. De primaire uitkomstmaat was samengesteld uit het percentage patiënten bij wie de behandeling gestopt werd of bij wie progressie naar gemetastaseerde ziekte optrad. Secundaire uitkomstmaten waren de tijd tot het optreden van de primaire uitkomst en de onderliggende redenen om de behandeling te stoppen.

Resultaten

In totaal werden de epd’s van 828 patiënten beoordeeld, van wie 340 patiënten behandeld werden met darolutamide, 367 patiënten met enzalutamide en 121 patiënten met apalutamide. Patiëntkenmerken, zoals de mediane leeftijd (mediaan: resp. 80, 79 en 80 jaar) en PSA-verdubbelingstijd (mediaan: resp. 6,5, 6,4 en 7,4 maanden), waren vergelijkbaar tussen de groepen, evenals de follow-upduur (mediaan: resp. 21,0, 21,8 en 21,2 maanden. De primaire uitkomst trad op bij 37% van de patiënten in de darolutamidegroep, vergeleken met 51% van de patiënten in zowel de enzalutamide- als de apalutamidegroep. De mediane tijd tot het optreden van de primaire uitkomst werd niet bereikt in de darolutamidegroep en bedroeg respectievelijk 23,1 en 20,5 maanden in de enzalutamide- en apalutamidegroep. De vaakst genoemde redenen om de behandeling te stoppen waren het optreden van bijwerkingen (resp. 9,7, 14,4 en 15,7%), progressie naar gemetastaseerde ziekte of overlijden (resp. 8,8, 12,0 en 13,2%) en overstappen op behandeling met een andere androgreenreceptorantagonist (resp. 1,5, 2,5 en 3,3%).

Conclusie

Uit dit retrospectieve dossieronderzoek blijkt dat behandeling met darolutamide minder vaak gestopt hoeft te worden of leidt tot progressie naar gemetastaseerde ziekte bij patiënten met nmCRPC, vergeleken met enzalutamide en apalutamide. Ook heeft darolutamide het gunstigste veiligheidsprofiel.

Referentie

George DJ, et al. Real-world use of darolutamide, enzalutamide, and apalutamide for non-metastatic castration-resistant prostate cancer (DEAR). Gepresenteerd tijdens ASCO GU Cancers Symposium 2023; abstract 332.

Spreker Daniel J. George

Daniel J. George

Daniel J. George, MD, Duke Cancer Institute Center for Prostate and Urologic Cancers, Durham, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top