preheader NTVO

headerASCO2015

Bevacizumab toegevoegd aan chemotherapie verlengt de overleving bij patiënten met kwaadaardig pleuraal mesothelioom

Uit een Franse fase III studie blijkt dat de toevoeging van bevacizumab aan standaard chemotherapie met een pemetrexed-platinum doublet resulteert in een significant langere totale overleving bij patiënten met een kwaadaardig pleuraal mesothelioom (malignant pleural mesothelioma, MPM). Deze patiënten hebben tot op vandaag zeer weinig behandelingsopties en hun prognose is erg slecht met een mediane overleving van ongeveer 13 maanden. MPM is een locoregionale kanker die zijn oorsprong vindt in de pariëtale pleura. De mediane OS met de huidige standaardtherapie (pemetrexed-platinum doublet) is ongeveer 13 maanden en in het voorbije decennium zijn er geen stappen voorwaarts gezet in de behandeling van deze aandoening. Mesotheliomen vertonen doorgaans een sterke expressie van VEGF en VEGF-R, wat de rationale vormde voor het evalueren van anti-angiogene middelen in deze setting. In de fase III MAPS (Mesothelioma Avastin cisplatin Pemetrexed) studie werden 448 MPM patiënten gerandomiseerd tussen een behandeling met pemetrexed en cisplatine (respectievelijk 500 mg/m2 en 75 mg/m2 op dag 1 van 21 daagse cycli gedurende een totaal van 6 cycli), of hetzelfde regime in combinatie met bevacizumab (15 mg/kg op dag 1), gevolgd door onderhoudstherapie met bevacizumab tot ziekteprogressie. Het primaire eindpunt van de studie was totale overleving (overall survival, OS)

De mediane leeftijd van de patiënten in de studie bedroeg 65,7 jaar, 75,4% van de patiënten was mannelijk en 96,7% had een performance score (PS) van 0 of 1. Na 85% van de events adviseerde het onafhankelijk data monitoring comité om een tweede interimanalyse uit te voeren. Uit deze analyse bleek dat de mediane OS significant langer was in de groep van patiënten die bevacizumab kregen toegediend in vergelijking met de patiënten die enkel het doublet kregen (18,82 vs. 16,07 maanden; HR[95%CI]: 0,76[0,61-0,94]; p= 0,012). Op het moment van deze analyse waren 46 van de 448 patiënten in de studie niet progressief. De mediane progressievrije overleving (PFS) bedroeg 9,59 maanden in de bevacizumab arm tegenover 7,48 maanden in de arm met enkel het pemetrexed-platinum doublet (HR[95%CI]: 0,61[0,50-0,75]; p< 0,0001).

Het voordeel in OS en PFS met bevacizumab ging gepaard met een enigszins hogere toxiciteit, maar dit resulteerde niet in een verminderde levenskwaliteit voor patiënten in de bevacizumab arm. De incidentie van graad 3/4 hematologische toxiciteit was vergelijkbaar in beide armen (49,6% vs. 47,3%). Graad 3 proteïnurie (0,0% vs. 3,1%); graad 3 hypertensie (0,0% vs. 23%), graad 3/4 arteriële trombotische incidenten (0,0% vs. 2,7%) en graad 3/4 anemie (13,4 vs. 7,2%) kwamen significant meer voor in de bevacizumab arm.

Samengevat toont deze fase III studie aan dat de combinatie van bevacizumab met een pemetrexed-platinum doublet de OS en de PFS bij patiënten met MPM significant verlengt. Dit voordeel ging wel gepaard met enigszins hogere toxiciteit, maar dit had geen invloed op de levenskwaliteit. Deze data suggereren dat deze combinatie overwogen kan worden als nieuwe standaardbehandeling voor mesothelioom patiënten die niet in aanmerking komen voor chirurgie.

Referentie

Zalcman G, Mazières J, Margery J, et al. Bevacizumab 15mg/kg plus cisplatin-pemetrexed (CP) triplet versus CP doublet in Malignant Pleural Mesothelioma (MPM): Results of the IFCT-GFPC-0701 MAPS randomized phase 3 trial. Presented at ASCO 2015; abstract #7500.

Spreker Gérard Zalcman

 Zalcman

Prof. Gérard Zalcman, MD, PhD
pneumonologist, CHU Caen, Caen, France


Zie: Keyslides

Back to Top