Header nwslttr ESMO 2023

Inductiechemotherapie voorafgaand aan chemoradiotherapie verbetert 5-jaarsuitkomsten bij lokaal gevorderd cervixcarcinoom

Lokaal gevorderd cervixcarcinoom kan worden behandeld met chemoradiotherapie. Het recidiefpercentage is echter hoog en veel patiënten overlijden aan uitgezaaide ziekte. In de fase III-studie GCIG INTERLACE is onderzocht of een kortdurende wekelijkse inductiechemotherapie voorafgaand aan standaardchemoradiotherapie de uitkomsten voor deze patiënten kan verbeteren. Tijdens ESMO 2023 werden de 5-jaarsuitkomsten van deze studie gepresenteerd door Mary McCormack (University College London Hospital, Londen, Verenigd Koninkrijk).

Cervixcarcinoom vormt nog steeds een groot gezondheidsprobleem. In 2020 werden wereldwijd 604.000 nieuwe diagnoses gesteld en overleden 324.000 mensen aan de gevolgen van de ziekte. Al meer dan twee decennia is chemoradiotherapie de standaardbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderd cervixcarcinoom. Ontwikkelingen op het gebied van deze behandeling hebben de prognose van de patiënten met lokaal gevorderd cervixcarcinoom verbeterd. Desondanks krijgt ongeveer 30% van hen een recidief en komt te overlijden door gemetastaseerde ziekte. Fase II-onderzoek heeft aangetoond dat inductiechemotherapie voorafgaand aan chemoradiotherapie mogelijk bijdraagt aan een verbetering van de uitkomsten. De GCIG INTERLACE-studie is opgezet om hier meer duidelijkheid over te scheppen.

Studieopzet

GCIG INTERLACE was een internationale, multicentrische, gerandomiseerde fase III-studie, waarin vrouwen met een plaveiselcel- of adeno(squameus)carcinoom van de cervix in FIGO-stadium IB1 (lymfeklier-positief), stadium IB2, stadium II, stadium IIIB of stadium IVA werden geïncludeerd. Deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd tussen de interventiegroep en de controlegroep. De interventiegroep kreeg inductiechemotherapie met carboplatine en paclitaxel (80 mg/m2) elke week in 6 cycli, gevolgd door standaard chemoradiotherapie (cisplatine elke week in 5 cycli). De controlegroep kreeg alleen standaardchemoradiotherapie. De primaire uitkomstmaten waren de progressievrije en algehele overleving. Een belangrijke secundaire uitkomstmaat was de veiligheid van de behandeling.

Resultaten

In de periode november 2012-november 2022 werden 500 patiënten uit 32 ziekenhuizen in 5 landen gerandomiseerd. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 46 jaar (bereik: 24-78 jaar). De verdeling van de FIGO-stadia was als volgt: stadium IB1/2: 9%; stadium II: 77%; stadium IIIB: 11%; en stadium IVA: 3%. Van alle deelnemers had 57% geen positieve lymfeklieren en had 82% het squameuze subtype. De mediane follow-upduur was 64 maanden. De progressievrije overleving na 5 jaar in de interventiegroep was 73% versus 64% in de controlegroep (HR [95%-BI]: 0,65 [0,46-0,91]). De algehele overleving na 5 jaar was respectievelijk 80 en 72% (HR [95%-BI]: 0,61 [0,40-0,91]). Het merendeel (92%) van de patiënten in de interventiegroep voltooide vijf van de zes cycli van carboplatine en paclitaxel. De mediane tijdsduur tussen de inductiechemotherapie en chemoradiotherapie was 7 dagen. In de interventiegroep voltooide 84% van de patiënten vier van de vijf cycli van cisplatine – in de controlegroep was dit 89%. In de interventiegroep voltooide 97% van de patiënten de externe bestraling en 95% de inwendige bestraling (brachytherapie); in de controlegroep gold dit voor respectievelijk 92 en 89% van de patiënten. De mediane duur van de chemoradiotherapie was 45 dagen in beide groepen. Bijwerkingen van graad 3 of hoger werden gezien bij 59% van de patiënten in de interventiegroep en bij 48% van de patiënten in de controlegroep.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (GCIG INTERLACE) blijkt dat inductiechemotherapie gevolgd door chemoradiotherapie leidt tot een statistisch significante verbetering van de progressievrije en algehele overleving na 5 jaar bij patiënten met lokaal gevorderd cervixcarcinoom.

Referentie

McCormack M. et al. A randomised phase III trial of induction chemotherapy followed by chemoradiation compared with chemoradiation alone in locally advanced cervical cancer. The GCIG INTERLACE trial. Gepresenteerd tijdens ESMO 2023; abstract LBA8.

Spreker Mary McCormack

Mary McCormack

Mary McCormack, MD, PhD, University College London Hospital, Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Back to Top