preheader NTVO

IMpower010; atezolizumab verbetert ziektevrije overleving significant in stadium II-IIIA NSCLC

Voor de meeste patiënten met gereseceerd niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung carcinoma’, NSCLC) bestaat de standaardbehandeling  al meer dan 15 jaar uit adjuvante platinabevattende chemotherapie. IMpower010 is een gerandomiseerde fase III-studie waarin bij deze patiënten adjuvant atezolizumab wordt vergeleken met ‘best supportive care’ (BSC) na resectie en adjuvante chemotherapie. Dr. Wakelee presenteerde tijdens ASCO 2021 de tussentijdse resultaten van deze studie, die laten zien dat adjuvant atezolizumab de ziektevrije overleving na chirurgische resectie significant verbetert voor patiënten met stadium II-IIIA NSCLC.

De IMpower010-studie

Er werden in de open-label IMpower010-studie 1.280 patiënten geïncludeerd. Daarvan ontvingen 1.269 patiënten tot maximaal vier 21-daagse cycli van adjuvante chemotherapie (cisplatine samen met pemetrexed, docetaxel, gemcitabine of vinorelbine). Vervolgens werden 1.005 patiënten gerandomiseerd (1:1) toegewezen aan 16 cycli met atezolizumab (1.200 mg q3w) of BSC. Bij alle patiënten met stadium IB-IIIA NSCLC (AJCC/UICC v7) had 4 tot 12 weken voor inclusie complete resectie plaatsgevonden en was de ECOG performancestatus 0 of 1. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving (‘disease-free survival’, DFS) door de onderzoeker vastgesteld. De twee onderzoeksarmen waren vergelijkbaar voor patiënt- en ziektekenmerken. De mediane leeftijd van de patiënten was 62 jaar, en 67% was man. Bij de meeste patiënten was sprake van niet-squameuze histologie (66%) en 12% had stadium IB ziekte. Van de patiënten had 55% een PD-L1 tumorcelexpressie van ≥1%.

Significant DFS-voordeel met adjuvant atezolizumab

Na een mediane follow-up van 32,8 maanden was een statistisch significant DFS-voordeel zichtbaar voor atezolizumab ten opzichte van BSC bij de patiënten met PD-L1-expressie ≥1% en stadium II-IIIA-ziekte (mediane DFS niet bereikt versus 35,5 maanden; HR [95%-BI]: 0,66 [0,50-0,88]; p=0,004). Dit voordeel werd gezien in alle onderzochte subgroepen, met uitzondering van de kleinere subgroepen actieve rokers (n=75) op het moment van inclusie en patiënten met een ALK-herschikking (n=23). Verder reduceerde atezolizumab ook het risico op ziekteterugkeer of overlijden met 21% in de populatie van alle gerandomiseerde patiënten met stadium II-IIIA NSCLC, met een mediane DFS van respectievelijk 42,3 en 35,3 maanden voor atezolizumab en BSC. De PD-L1-expressiewaarden waren klinisch relevant in deze studie. Het grootste effect werd gezien bij patiënten met expressielevels van ten minste 50% (HR [95%-BI]: 0,43 [0,27-0,66]) en geen effect was zichtbaar bij patiënten zonder PD-L1-expressie. In de ‘intention-to-treat’-populatie werd geen statistische significantie bereikt. De OS-data zijn nog niet matuur, maar in de populatie met een PD-L1-expressie van ≥1% is reeds een trend te zien, waarbij atezolizumab geassocieerd is met een OS-voordeel.

Bijwerkingenprofiel

Bijwerkingen van elke graad in de atezolizumab- en BSC-groep kwamen voor bij respectievelijk 93% en 71% van de patiënten. Voor bijwerkingen van graad 3/4 was dit het geval bij 22% in de groep met de PD-L1-remmer en 12% in de controlegroep. Graad 5 behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren zeldzaam en troffen slechts 0,8% in de atezolizumab-groep. Bij 18% van de patiënten waren bijwerkingen met atezolizumab aanleiding om de behandeling te staken. Immuungemedieerde bijwerkingen kwamen voor bij minder dan 1% van de patiënten. Echter, graad 3/4 afwijkende leverwaarden werden vastgesteld bij 20 patiënten (4%), waarvan bij 4 hepatitis werd gediagnosticeerd.

Conclusie

IMpower010 is de eerste fase III-studie die bij NSCLC-patiënten na platinabevattende chemotherapie een verbetering laat zien in ziektevrije overleving door middel van adjuvante immuuntherapie. Het bijwerkingenprofiel van atezolizumab in deze studie was consistent met wat bekend is van atezolizumab monotherapie bij tal van indicaties. Op basis van de bevindingen van deze studie concluderen de onderzoekers dat atezolizumab overwogen zou moeten worden als aanvullende behandeloptie bij stadium II-IIIA NSCLC-patiënten met PD-L1 expressie van ≥1%.

Referentie

Wakelee HA, Altorki NK, Zhou C, et al. IMpower010: Primary results of a phase III global study of atezolizumab versus best supportive care after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC). Gepresenteerd tijdens ASCO 2021; abstract 8500.

Spreker Heather Wakelee

Heather A. Wakelee

Heather A. Wakelee, MD, Stanford University Medical Centre, California, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top