preheader NTVO

Lymfadenectomie tijdens primaire chirurgie of intervalchirurgie na neoadjuvante chemotherapie verbetert overleving niet bij gevorderde eierstokkanker

Chirurgische behandeling van patiënten met gevorderde eierstokkanker bestaat uit primaire chirurgie of intervalchirurgie na neoadjuvante chemotherapie. Het is echter onduidelijk of een retroperitoneale lymfadenectomie (RPL) tijdens intervalchirurgie zinvol is bij deze patiënten. Dit werd nader onderzocht in de CARACO-studie. Tijdens ASCO 2024 presenteerde Jean-Marc Classe, MD, PhD (Institut de Cancerologie de l’Ouest, Nantes University, Nantes, Frankrijk) de resultaten van deze fase III-studie.1

Bij bijna 50% van de patiënten met gevorderde eierstokkanker met klinisch negatieve lymfeklieren blijkt na een RPL dat de lymfeklieren toch zijn aangedaan.2 Desondanks resulteert een RPL tijdens primaire chirurgie niet in een verbetering van de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) en de algehele overleving (‘overall survival’, OS) bij deze patiënten. In de fase III-studie CARACO is onderzocht of een RPL tijdens intervalchirurgie na neoadjuvante chemotherapie de PFS verbetert bij patiënten met gevorderde eierstokkanker met klinisch negatieve lymfeklieren.1

Studieopzet

CARACO is een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase III-studie die is uitgevoerd in 9 ziekenhuizen in Frankrijk, België, Duitsland en Canada. Patiënten met een gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom (FIGO-stadium III-IVA) zonder verdachte retroperitoneale lymfeklieren bij wie primaire chirurgie of intervalchirurgie na neoadjuvante chemotherapie mogelijk was, kwamen in aanmerking voor deelname aan de studie. Deelnemers werden tijdens de operatie 1:1 gerandomiseerd tussen wel of geen RPL. De primaire uitkomstmaat was de PFS. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere de OS en veiligheid.

Resultaten

In totaal werden 379 patiënten gerandomiseerd, van wie 181 patiënten (mediane leeftijd: 64 jaar) een RPL ondergingen en 187 patiënten niet (mediane leeftijd: 65 jaar). Het mediane aantal verwijderde retroperitoneale lymfeklieren bij patiënten die aan de RPL-groep waren toegewezen, was 28 (IQR: 19-36). Na een mediane follow-upduur van 9 jaar was de mediane PFS in de groep zonder RPL en in de RPL-groep respectievelijk 14,8 en 18,5 maanden (HR [95%-BI]: 0,98 [0,78-1,22]). Er was geen statistisch significant verschil in de mediane OS tussen de groep zonder RPL en de RPL-groep: 48,9 versus 58,0 maanden (HR [95%-BI]: 0,92 [0,72-1,17]). Er was geen statistisch significant verschil in PFS en OS in de subgroep van patiënten met een hooggradig sereus of endometrioïd ovariumcarcinoom (PFS: HR [95%-BI]: 0,83 [0,62-1,11]; OS: HR [95%-BI]: 0,82 [0,59-1,13]) en de subgroep van patiënten bij wie intervalchirurgie was verricht na neoadjuvante chemotherapie (PFS: HR [95%-BI]: 0,89 [0,70-1,15]; OS: HR [95%-BI]: 0,86 [0,66-1,13]). De volgende ernstige postoperatieve complicaties kwamen vaker voor in de RPL-groep dan in de groep zonde RPL: re-interventie (8,3 vs. 3,1%; p=0,031), transfusie of bloedverlies (39,3 vs. 29,7%, p=0,049) en letsel van de urinewegen (3,8 vs. 0%; p=0,006). De mortaliteit binnen 60 dagen na de operatie was vergelijkbaar tussen beide groepen (1,1 vs. 0,5%; p≥0,05).

Conclusies:

Uit deze gerandomiseerde fase III-studie (CARACO) is gebleken dat een RPL niet leidt tot een verbetering van de PFS en OS bij patiënten met gevorderde eierstokkanker met klinisch negatieve lymfeklieren bij wie primaire chirurgie of intervalchirurgie na neoadjuvante chemotherapie is uitgevoerd.

Referenties

1. Classe JM, et al. Omission of lymphadenectomy in patients with advanced epithelial ovarian cancer treated with primary or interval cytoreductive surgery after neoadjuvant chemotherapy: the CARACO phase III randomized trial. Gepresenteerd tijdens ASCO 2024; abstract LBA5505.
2. Harter P et al. A randomized trial of lymphadenectomy in patients with advanced ovarian neoplasms. N Engl J Med 2019;9:822-32.

Spreker Jean-Marc Classe

Jean-Marc Classe, MD, PhD, Institut de Cancerologie de l’Ouest, Nantes University, Nantes, Frankrijk

Zie: Key slides

Back to Top