preheader NTVO

Eerstelijns atezolizumab voor NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor platinumgebaseerde chemotherapie

IPSOS is de eerste gerandomiseerde studie die aantoont dat eerstelijnsbehandeling met atezolizumab de algehele overleving verbetert bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom die niet in aanmerking komen voor eerstelijns platinum-doublet-chemotherapie. Dit effect was onafhankelijk van de histologie, PD-L1-status en ECOG-status. Daarnaast werden geen nieuwe signalen over bijwerkingen geobserveerd bij atezolizumab-gebruik en werd de kwaliteit van leven behouden.

Klinische studies hebben aangetoond dat eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC) met immuuntherapie, met of zonder chemotherapie, de algehele overleving (‘overall survival’, OS) verbetert vergeleken met platinum-doublet-chemotherapie. Ten minste 40% van de NSCLC-patiënten heeft een ongunstige ECOG performance status en/of is op hoge leeftijd, heeft meerdere comorbiditeiten en verdraagt de behandeling slecht. Bij NSCLC-patiënten met een goede ECOG performance status en oncogeen-gedreven ziekte is significante vooruitgang geboekt. Dat is helaas niet het geval voor deze patiëntengroep. Daarmee is deze populatie met ongunstige ziektekenmerken een belangrijke en onvoldoende bestudeerde groep NSCLC-patiënten met een onvervulde medische behoefte. IPSOS is een fase-III, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde studie waarin de werkzaamheid, het bijwerkingenprofiel en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten van atezolizumab-behandeling werden vergeleken met mono-chemotherapie bij patiënten die ongeschikt geacht werden voor eerstelijns platinum-doublet-chemotherapie.

Studieopzet

Patiënten hadden lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC zonder sturende mutaties en kwamen niet in aanmerking voor eerstelijns platinum-doublet-chemotherapie vanwege een lage ECOG performance status (≥2) of comorbiditeiten bij patiënten ≥70 jaar. Patiënten met EGFR- of ALK-mutaties werden uitgesloten. Patiënten werden gerandomiseerd (2:1) en ontvingen atezolizumab (1.200 mg, intraveneus, eenmaal per 3 weken) of mono-chemotherapie (vinorelbine of gemcitabine) in 3- of 4-weekse cycli. Het primaire eindpunt was OS.

Resultaten

In totaal werden 453 patiënten 2:1 gerandomiseerd toegewezen aan de atezolizumab- (n=302) of chemotherapiegroep (n=151). De mediane leeftijd van de patiënten was 75 jaar en 83% had een ECOG-PS-score ≥2. Na een mediane follow-upduur van 41,0 maanden was de OS bij atezolizumab 10,3 maanden vergeleken met 9,2 maanden bij chemotherapie (gestratificeerde HR [95%-BI]: 0,78 [0,63-0,97]; p=0,028). Het 2-jaars OS-percentage was 24,3% met atezolizumab en 12,4% met chemotherapie. Een consistente verbetering van de OS werd waargenomen in belangrijke subgroepen op basis van PD-L1-expressie, prestatiestatus en histologie. De objectieve responsratio (ORR) was 16,9% in de atezolizumab-groep vergeleken met 7,9% in de chemotherapiegroep. De responsduur was bijna verdubbeld in de atezolizumab-groep (14,0 versus 7,8 maanden). De mediane progressievrije overleving was vergelijkbaar tussen de atezolizumab- en de chemotherapiegroep (4,2 versus 4,0 maanden; HR [95%-BI]: 0,87 [0,70-1,07]). De mediane behandelduur was 3,5 maanden met atezolizumab, 2,3 maanden met gemcitabine en 1,8 maanden met vinorelbine. Ondanks een langere behandelduur werden minder bijwerkingen waargenomen in de atezolizumab-groep. Atezolizumab verbeterde de tijd tot bevestigde verergering van borstpijn in vergelijking met chemotherapie (HR [95%-BI]: 0,51 [0,27-0,97]), en ook werden er met atezolizumab betekenisvolle verbeteringen gezien met betrekking tot verlies van eetlust en hoesten.

Conclusie

Eerstelijnsbehandeling met atezolizumab verbeterde de OS significant vergeleken met derde generatie mono-chemotherapie bij patiënten met NSCLC, die niet in aanmerking kwamen voor platinum-doublet-chemotherapie. Dit effect was onafhankelijk van histologie, PD-L1-expressie en ECOG PS-status. De ORR was hoger bij atezolizumab met een langduriger respons. Er werden in deze studiepopulatie geen nieuwe of onverwachte bijwerkingen vastgesteld na het gebruik van atezolizumab.

Referentie

Lee SM, et al. IPSOS: Results from a Phase 3 study of first-line (1L) atezolizumab (atezo) vs single-agent chemotherapy (chemo) in patients (pts) with NSCLC not eligible for a platinum-containing regimen. Gepresenteerd tijdens ESMO 2022; abstract LBA11.

Spreker Siow Ming Lee

Siow Ming Lee

Siow Ming Lee, MD, PhD, University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Londen, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Back to Top