preheader NTVO

header ASCO2016 website

Hormoontherapie gedurende 10 jaar vermindert het risico van een recidief bij vrouwen met hormoonreceptor-gevoelige borstkanker

Een behandeling met een aromataseremmer gedurende een periode van 5 jaar, al dan niet na 2 tot 5 jaar therapie met tamoxifen, vormt momenteel de standaardbehandeling voor postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-gevoelige borstkanker. Uit nieuwe data van de fase III MA.17R studie, die gepresenteerd werden tijdens een plenaire sessie van ASCO 2016, blijkt nu dat een verlenging van de behandeling met de aromataseremmer letrozol tot aan 10 jaar resulteert in een significant lager risico op recidivering. Vrouwen die 5 jaar langer onder behandeling bleven met letrozol, bleken 34% minder risico te hebben op een recidief dan vrouwen die slechts 5 jaar een aromataseremmer kregen (p= 0,01).1 Bovendien had deze verlengde hormoontherapie geen negatieve invloed op hun kwaliteit van leven (Quality of life, QoL).2

In de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde MA.17R studie werden 1.918 vrouwen met een vroeg stadium borstkanker geïncludeerd. Bij aanvang van de studie waren alle patiënten reeds gedurende 5 jaar behandeld met 1 van de 3 beschikbare aromatase- remmers (als initiële therapie, of na tamoxifen). De inclusiecriteria van de studie lieten toe dat patiënten tot 2 jaar na het einde van hun behandeling met een aromataseremmer mochten instappen in de studie. Desalniettemin stelde men vast dat 90% van de patiënten begon met de letrozol/placebo behandeling binnen 6 maanden na het afronden van hun voorgaande behandeling met een aromataseremmer. Het primaire eindpunt van de studie was ziektevrije overleving (‘disease free survival’, DFS). De QoL tijdens de studie werd gemeten aan de hand van de standaard SF-36 enquête, een vragenlijst die verschillende aspecten van fysieke en psychische gezondheid evalueert, en met een specifieke menopauze-vragenlijst (MENQOL). Van de 1.918 patiënten in de studie hebben 1.428 vrouwen de initiële evaluaties voor QoL ingevuld. Deze enquêtes werden vervolgens herhaald na 12, 24, 36, 48 en 60 maanden. Meer dan 85% van de patiënten deden ook mee met deze evaluaties.

In totaal werden in de studie 165 DFS events gerapporteerd (67 in de verlengde letrozol-groep en 98 in de placebo-arm). Onder de vrouwen die letrozol kregen, kwamen 42 gevallen van recidivering voor, op een andere plaats dan de initiële tumor (‘distant recurrences’). In de placebo-arm kwamen 53 van dergelijke gevallen voor. In beide studie-armen deden zich 100 sterfgevallen voor. Het percentage DFS na 5 jaar bedroeg 95% in de letrozol-arm tegenover 91% in de placebo-arm. Dit komt overeen met een reductie van 34% van het risico van een ziekterecidief (HR: 0,66; p = 0,01). Wat totale overleving (‘overall survival’, OS) betrof, werd er geen significant verschil gevonden tussen beide behandel-armen: de 5-jaars OS met letrozol was 93% en met placebo 94% (HR: 0,97; p = 0,83). Wel stelde men een lagere jaarlijkse incidentie van contralaterale borstkanker vast bij een verlengde hormoontherapie (0,21% versus 0,49%, HR: 0,42; p= 0,007), wat wijst op een preventief effect voor borstkanker, aldus de onderzoekers.1

Bij analyse van de QoL data stelde men geen significante verschillen vast tussen de letrozol-arm en de placebo-arm. Wel werden kleine verschillen waargenomen voor wat de fysieke gezondheid betrof van de vrouwen, in het voordeel van placebo, maar deze verschillen bleken niet klinisch relevant. Samengevat toont deze studie aan dat het verlengen van de behandeling met een aromataseremmer tot aan 10 jaar zorgt voor een significante reductie in het risico van recidivering zonder dat dit de levenskwaliteit vermindert. Op basis van deze gegevens suggereren de onderzoekers dat deze behandelstrategie de nieuwe standaard zou moeten worden bij postmenopauzale vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker.

Referenties

  1. Goss P, Ingle J, Pritchard K et al. A randomized trial (MA.17R) of extending adjuvant letrozole for 5 years after completing an initial 5 years of aromatase inhibitor therapy alone or preceded by tamoxifen in postmenopausal women with early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2016;34 (Suppl): Abstract LBA1.
  2. Lemieux J, Goss P, Parulekar W, et al. Patient-reported outcomes from MA.17R: A randomized trial of extending adjuvant letrozole for 5 years after completing an initial 5 years of aromatase inhibitor therapy alone or preceded by tamoxifen in postmenopausal women with early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2016;34 (Suppl): Abstract LBA506.

Spreker Paul Goss

 Goss

Paul E. Goss, MD, PhD,
medical oncologist,
Massachusetts General Hospital, Boston, USA


Zie: Keyslides

Back to Top