preheader NTVO

header website

Belagenpumatucel-L: een bruikbaar therapeutisch vaccin in de behandeling van niet-kleincellige longkanker

Een fase III-studie gepresenteerd tijdens het European Cancer Congress 2013 (ESMO) in Amsterdam suggereert dat bepaalde patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) voordeel kunnen hebben van een behandeling met het therapeutische vaccin belagenpumatucel-L (Lucanix®). Ondanks het feit dat deze studie haar primaire eindpunt van een verbeterde totale overleving (‘overall survival’; OS), bij de totale patiëntenpopulatie niet bereikte, onderstrepen deze data toch het nut van verder onderzoek naar de effectiviteit van dit vaccin bij de behandeling van NSCLC-patiënten.

Belagenpumatucel-L is een therapeutisch vaccin dat bestaat uit vier ‘transforming growth factor’-beta 2 (TGF-β2)-antisense genetisch gemodificeerde, bestraalde allogene NSCLC-cellijnen. In eerdere fase II-studies met dit vaccin bij de behandeling van patiënten met stadium IIA of –IIB NSCLC, rapporteerde men een mediane OS van respectievelijk 14,4 en 18,5 maanden. Dit vormde de rationale voor een grotere fase III-studie waarin 532 patiënten met stadium IIIA (N=42) of stadium IIIB/IV (N=490) werden gerandomiseerd tussen een behandeling met belagenpumatucel-L (N=270) of placebo (N=262).

De mediane OS bedroeg 20,3 maanden in de vaccinarm tegenover 17,8 maanden in de placeboarm HR: 0,94; p=0,594). Het primaire eindpunt van de studie werd zo dus niet bereikt. Uit een vooraf geplande ‘Cox Regression Analysis’ bleek echter dat de tijd tussen randomisatie en het einde van de eerstelijns chemotherapie een significante invloed had op de overleving (p=0,002). Uit deze analyse bleek verder ook dat het stadium, eerdere radiotherapie en histologie, prognostische factoren waren. Een subgroepanalyse bij patiënten die binnen de 12 weken na het einde van de eerstelijns chemotherapie gerandomiseerd werden (N=305) stelde men een mediane OS van 20,7 maanden vast indien ze behandeld werden met het vaccin tegenover 13,4 maanden indien ze het placebo kregen. Dit resulteert in een klinisch belangrijk overlevingsverschil van 7,4 maanden (HR 0,75, p=0,083). Patiënten die al eerder radiotherapie kregen toegediend, hadden een mediane OS van 40,1 maanden met het vaccin versus 10,3 maanden met het placebo; een verschil van 29,8 maanden (HR 0,45, p=0,014). Patiënten met stadium IIIB/IV niet-adenocarcinoom die binnen de 12 weken na het completeren van hun chemotherapie gerandomiseerd werden (N=99), hadden een mediane OS van 12 weken met het vaccin tegenover 12,3 maanden met het placebo (HR 0,55, p=0,036). Belagenpumatucel-L werd goed verdragen zonder ernstige toxiciteitsproblemen. De enige graad 2-toxiciteit die men rapporteerde was geassocieerd met de injectie van het vaccin (lokale uitslag).

Samengevat slaagde deze studie er niet in om haar primaire eindpunt te bereiken, maar werden wel bepaalde subgroepen geïdentificeerd die een voordeel bleken te ondervinden van de vaccinatie met belagenpumatucel-L. Dit vaccin zal dan ook verder onderzocht worden in de behandeling van patiënten met gevorderde NSCLC.

Referentie

G. Giaccone, L. Bazhenova, J. Nemunaitis, et al. A phase III study of belagenpumatucel-L therapeutic tumor cell vaccine for non-small cell lung cancer (NSCLC). Presented at the 2013 European Cancer Congress. Abstract #LBA2.

Spreker Giuseppe Giaccone

 giaccone

Giuseppe Giaccone, MD, PhD
Lombardi Cancer Center, Georgetown University, Washington DC, USA


Zie: Keyslides

Back to Top