preheader NTVO

Toripalimab plus gemcitabine en cisplatine als nieuwe eerstelijnsbehandeling voor recidief of gemetastaseerd nasofarynxcarcinoom

Tot nu toe waren de behandelopties voor recidief of gemetastasteerd nasofarynxcarcinoom beperkt. Tijdens ASCO 2021 bleek uit de resultaten van de fase III JUPITER-02-studie dat de combinatie van toripalimab met gemcitabine en cisplatine in de eerste lijn is geassocieerd met een significant langere progressievrije overleving in vergelijking met chemotherapie alleen bij patiënten met recidief of gemetastaseerd nasofarynxcarcinoom.

Nasofarynxcarcinoom is een endemische maligniteit in Zuid-China en Zuidoost-Azië. Chemotherapie met gemcitabine-cisplatine is op dit moment wereldwijd de standaard eerstelijnsbehandeling. Toripalimab, een gehumaniseerd IgG4K monoklonaal antilichaam specifiek voor humaan PD-1, heeft in de POLARIS-2-studie duurzame responsen laten zien bij patiënten met recidief of gemetastaseerd nasofarynxcarcinoom als monotherapie in de tweede of verdere lijn. Naar aanleiding daarvan is JUPITER-02 opgezet. Het is de eerste wereldwijde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie waarin de standaardchemotherapie met of zonder toripalimab wordt onderzocht als eerstelijnsbehandeling bij deze patiënten.

Studieopzet

Van november 2018 tot oktober 2019 werden 408 patiënten met primair gemetastaseerd of recidief nasofarynxcarcinoom na in opzet curatieve chirurgie gescreend. In totaal werden 289 patiënten van 35 deelnemende centra in Zuidoost-Azie gerandomiseerd (1:1) toegewezen aan toripalimab of placebo. In de toripalimab-arm kregen patiënten 240 mg toripalimab plus gemcitabine (1.000 mg/m2) en cisplatine (80 mg/m2) elke 3 weken tot maximaal 6 cycli. In de andere arm kregen patiënten dezelfde dosering gemcitabine en cisplatine plus placebo. Na 6 cycli kregen patiënten monotherapie met toripalimab of placebo tot aan ziekteprogressie, onacceptabele toxiciteit of een behandelduur van 2 jaar. Primair eindpunt van de studie was progressievrije overleving (PFS), vastgesteld door een onafhankelijke commissie.

Progressievrije overleving en algehele overleving langer met toripalimab

De patiënt- en ziektekarakteristieken bij aanvang waren vergelijkbaar in de twee behandelarmen, waarbij circa 75 procent van de patiënten sprake was van PD-L1-positieve tumorbiopten. De PFS in de toripalimab-arm was significant langer dan bij de patiënten die alleen chemotherapie hadden gehad met een mediane PFS van 11,7 versus 8,0 maanden (HR [95%-BI]: 0,52 [0,36-0,74]; p=0,0003). Na 1 jaar was 49,4 procent van de patiënten met toripalimab nog altijd progressievrij, vergeleken met 27,9 procent van de patiënten die placebo kregen. Deze verbetering in PFS werd gevonden bij alle relevante subgroepen en was onafhankelijk van het PD-L1-expressieniveau. Het objectieve responspercentage (ORR) was met respectievelijk 77,4 en 66,4% (p=0,0335) ook in het voordeel van de toripalimab-combinatie. Het percentage complete responsen was 19,2 procent in de  toripalimab-arm en 11,2 procent met placebo. De responsduur was eveneens langer bij de patiënten die waren behandeld met de PD-1-remmer met een mediane duur van 10,0 maanden, vergeleken met 5,7 maanden in de controlegroep (HR [95%-BI]: 0,50 [0,33-0,78]; p=0,0014). Hoewel in beide armen de mediane algehele overleving nog niet was bereikt, was er wel reeds een 40 procent lager risico op overlijden zichtbaar bij de combinatie met toripalimab (HR [95%-BI]: 0,60 [0,36-1,00]; p=0,0460).

Bijwerkingenprofiel

Een vergelijkbaar aantal behandelingsgerelateerde bijwerkingen werd gerapporteerd in de onderzoeksarmen (95% versus 97%). Dit gold ook voor infusiereacties (4,1% versus 4,2%) en fatale bijwerkingen (2,7% versus 2,8%). Zoals verwacht kwamen immuungerelateerde bijwerkingen vaker voor bij de patiënten die toripalimab kregen (39,7 versus 18,9%). Voor bijwerkingen van graad 3 of hoger waren, was dit respectievelijk het geval bij 7,5 en 0,7%. De meest voorkomende bijwerkingen graad ≥3 in de toripalimab-arm waren met leukopenie (62%), anemie (47%), neutropenie (57%) en trombocytopenie (33%) veelal toe te schrijven aan het chemotherapieregime.

Conclusie

JUPITER-02 is de eerste internationale fase III-studie die aantoont dat de toevoeging van toripalimab aan gemcitabine en cisplatine als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met recidief of gemetastaseerd nasofarynxcarcinoom, leidt tot een langere PFS, langere algehele overleving en responsduur en een hoger objectief responspercentage in vergelijking met chemotherapie alleen. Bovendien kwamen in de studie met de combinatie geen nieuwe of onverwachte bijwerkingen naar voren.

Referentie

Xu RH, Mai HQ, Chen QY et al. JUPITER-02: randomized, double-blind, phase III study of toripalimab or placebo plus gemcitabine and cisplatin as first-line treatment for recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC). Gepresenteerd tijdens ASCO 2021; abstract LBA2.

Spreker Rui-Hua Xu

Rui-Hua Xu

Rui-Hua Xu, MD, PhD, Sun Yat-Sen University Cancer Centre, China


Zie: Keyslides

Back to Top